Zájmové aktivity

„Voda je náš živel“

Podporovat optimální psychomotorický vývoj dětí, sociální kontakty mezi vrstevníky, děti otužovat, učit je dovednostem potřebným k plavání

Cíl:

Vzdělávací obsah:

 • Nácvik správného dýchání
 • Polévání se vodou, šplíchání
 • Potápění
 • Nácvik splývání
 • Orientace ve vodě
 • Skoky do vody

Očekávané výstupy:

 • Budeme děti učit výdechu do vody
 • Voda nám nevadí při stříkání, poskocích
 • Klademe důraz na adaptaci dítěte ve vodě
 • Všechny aktivity jsou motivované hrami a hračkami
 • Podporujeme kontakt dětí mezi sebou

Důležité zásady:

 • Seznamovat děti s novými plaveckými dovednostmi, poznat vytrvalost
 • Podporovat adaptaci dětí, nespěchat

Období:

 • Říjen - květen

Představujeme Vám naše zájmové kroužky:

Hravou formou se děti seznamují s vodou, se základy předplaveckého výcviku. Chodíme plavat do bazénu 1. Základní a mateřské školy Havlíčkova ulice v Kraslicích. Výcvik probíhá pravidelně 1x za 14 dní ve středu v dopoledních hodinách. Výcvik vede pracovnice DDM v Kraslicích.

„Kouzelný svět“

Cíl:

Projekt rozvíjí výtvarnou fantazii a tvořivost při prostorovém vytváření z hlíny, rozvíjí technickou dovednost dětí

Vzdělávací obsah:

 • Umět tvořit z hlíny, zacházet s materiálem, zpracovat větší kus hmoty do plátu
 • Uplatnit technické dovednosti, pevné spojování likrem, uhlazení povrchu
 • Tvůrčím způsobem používat otiskování přírodnin a předmětů různého profilu do vyhlazeného plátu
 • Rozvrhnout kompozici
 • Vykrajovat z plátu podle šablony i z „volné ruky“
 • Zpracovat váleček vyvinutím stejnoměrného tlaku mezi dlaní a podložkou

Očekávané výstupy:

 • Děti se naučí používat nástroje – špachtle, nože s kulatou špičkou, vykrajovátka apod
 • Vyzkouší si různé techniky – válení, vykrajování, otiskování, slepování
 • Rozvíjí jemnou motoriku
 • Naučí se ozdobovat výrobky glazurou

Důležité zásady:

 • Dbát na bezpečnost dětí při manipulaci s nástroji
 • Podporovat rozvoj fantazie

Období:

 • Říjen - květen

Keramický kroužek probíhá pravidelně 1x za 14 dní přímo v MŠ v keramické dílně v suterénu školy.

„Jazyk-cesta k porozumění“

Cíl:

Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem hrou, činnostmi, prožitkem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků.

Vzdělávací obsah:

 • Učit se nová slova a aktivně je používat
 • Využití poslechu a her bez aktivního užití jazyka – tzv. TPR aktivity
 • Naučit se zpaměti krátké texty
 • Správně vyslovovat a ovládat tempo, dech, intonaci
 • Odpovídat na otázky
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát fair

Očekávané výstupy:

 • Děti si uvědomí rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem
 • Porovnávají názvy věcí v češtině v angličtině

Důležité zásady:

 • Nejde nám o výuku, ani o perfektní zvládnutí jazyka mluvenou formou. Jde pouze o seznámení s cizím jazykem a rozvinutí přirozených schopností dítěte
 • Výuka angličtiny probíhá přímo v mateřské škole. Děti pracují s učebnicemi, které si pak odnášejí domů.

Mateřská škola "Barvička"

Barvířská 1771
Kraslice 358 01

tel. škola: 352 696 839
tel. jídelna: 352­ 686 610­
fax: 352 686 585

mobil: 739 456 415

e-mail: ­msskola.kraslice@tiscali.cz