Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771 (dále jen „škola“) zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které v souvislosti s vykonávanými agendami zpracovává škola.

Správce osobních údajů

Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, příspěvková organizace se sídlem Barvířská 1771, PSČ 35801 Kraslice, IČ 70984832, telefon: 352 686 839, e-mail: msskola.kraslice.@tiscali.cz , webové stránky www.msbarvicka.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována paní Jitka Odehnalová, tel. 352370416, 723855130, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje poskytnuté mu zákonnými zástupci žáků, studentů nebo dětí, žáky, studenty nebo dětmi.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, adresa doručovací, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, číslo bankovního účtu. Ze zvláštních kategorií osobních údajů pak vlastnoruční podpis.

Osobní údaje škola zpracovává pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádný výkon jeho povinností a pro řádné splnění požadavků subjektů údajů.

Účel zpracování osobních údajů a právní titul pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění řádného výkonu činností v rámci plnění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů .

Podrobný přehled zajišťovaných činností je k dispozici zde.

Právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou:

  • nezbytnost pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení)
  • nezbytnost pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení)
  • nezbytnost pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení)
  • souhlas se zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení)

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů nebo jejich zákonných zástupců.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že škola zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu škole doručeno, může škola zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní titul zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo škola prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje jsou zpracovávány v písemné nebo elektronické podobě. Osobní údaje mohou pro školu zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými škola jako správce osobních údajů uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro školu. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících se školou škola na žádost zašle subjektu údajů na jeho e-mailovou adresu.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a škola disponuje kontrolními, technickými i bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou tomu bude svědčit příslušný právní titul zpracování. Po ukončení zpracování budou osobní údaje archivovány v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem školy.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje škola zpracovává, přiznává obecné nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Škola se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od školy potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: subjekt údajů má právo (v případech stanovených obecným nařízením) požádat školu o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů školou.

Právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro oprávněné zájmy školy nebo jiných osob; oprávněnými zájmy mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků školy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mateřská škola "Barvička"

Barvířská 1771
Kraslice 358 01

tel. škola: 352 696 839
tel. jídelna: 352­ 686 610­
fax: 352 686 585

mobil: 739 456 415

e-mail: ­msskola.kraslice@tiscali.cz